Meld je aan voor de 09-02 workshop!

Podcasts

Aflevering 4: Oarloch yn Fryslân

Marguérite Dobbinga vertelt yn dizze podcast yn it algemien oer Fryslân yn oarlochstiid en hoecht it hjoed de dei noch ynfloed op ús hat.

Aflevering 2: Kin dyn Famylje

Yn dizze twadde ôflevering gean wy yn op it belang fan de ferbining mei dyn famylje. Dit komt yn ús wurk as regressietherapeuten in soad nei foaren. Kinst do dyn famylje en harren eftergrûn? En wêrom is dit no sa wichtich?

Aflevering 1: Ynlieding & Yntroduksje

Yn dizze ynlieding stelle wy, Aafje en Saakje, ús foar. We fertelle hoecht dizze podcast ûntstien is en wat we mei dizze podcast berikke wolle.