Meld je aan voor de 06-09 workshop!

Podcasts

De rykdom fan de Fryske skiednis.

Aflevering 7: De Fryske Skiednis

‘Stoart dy yn de rykdom fan ús Fryske skiednis’, sa is it petear fan Willem Schoorstra yn dizze podcast. Harkje hoecht hy entûsjast syn kennis en prachtige ferhalen oer Fryslân dielt.

Balans in 2024

Aflevering 6: Balans

Yn dizze earste podcast fan 2024 prate we oer balans. Hoecht we hjir yn de earste moannen mei omgien binne en sjogge we foarút.

Aflevering 4: Oarloch yn Fryslân

Marguérite Dobbinga vertelt yn dizze podcast yn it algemien oer Fryslân yn oarlochstiid en hoecht it hjoed de dei noch ynfloed op ús hat.

Aflevering 2: Kin dyn Famylje

Yn dizze twadde ôflevering gean wy yn op it belang fan de ferbining mei dyn famylje. Dit komt yn ús wurk as regressietherapeuten in soad nei foaren. Kinst do dyn famylje en harren eftergrûn? En wêrom is dit no sa wichtich?

Aflevering 1: Ynlieding & Yntroduksje

Yn dizze ynlieding stelle wy, Aafje en Saakje, ús foar. We fertelle hoecht dizze podcast ûntstien is en wat we mei dizze podcast berikke wolle.